Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Fogorvosi járóbeteg, fogászati szolgáltatás ellátására

 

I. Általános szabályok, adatok

Eltérő írásos megállapodás hiányában jelen Általános szerződési feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a DENTYS & ESTHETIC Kft. (székhely: 9012 Győr, Hármashatár út 14, fszt.3., a továbbiakban: Szolgáltató) által végzett valamennyi egészségügyi szolgáltatásokra, valamint minden, a Szolgáltató által kötött szerződésre.

A Szolgáltató internetes honlapjának címe

A Szolgáltató internetes honlapot üzemeltet, mely a www.dentys.hu domain alatt érhető el. A honlap részletes információt szolgáltat a szolgáltatási árakról, akciókról, valamint tartalmazza a Szolgáltató mindenkori hatályos ÁSZF-jét (https://dentys.hu/aszf/), valamint az Adatvédelmi Szabályzatot (https://dentys.hu/adatvedelmi-szabalyzat/).

 

II. Fogalom meghatározások

 1. Szolgáltató: DENTYS & ESTHETIC Kft. (székhely: 9012 Győr, Hármashatár út 14, fszt.3, Adószáma: 25563975-2-08, Cégjegyzék: 08-09- 028105). A Szolgáltató rendelkezik a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel, mely az érdekkörében eljárókra is kiterjed.
 2. Megrendelő (vagy Paciens): az egyedi szolgáltatási szerződésben megnevezett páciens, illetve egyedi írásbeli szolgáltatási szerződés hiányában a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő személy.
 3. Egyedi szolgáltatási megbízási szerződés (vagy “Kezelési terv”): A Szolgáltató rendelőjében kiállított minden olyan jogi nyilatkozat, amely a szolgáltatói tevékenység végzéséhez szükséges, és amelyet a Szolgáltató nyomtatványain a Megrendelő páciens és/vagy törvényes képviselője aláírásával ellát, vagy amelyet a Szolgáltató részére személyesen, sajátjaként átad bármikor a kezelések folyamatában (így többek között, de nem kizárólagosan maga a Kezelési terv, Fogászati anamnézis lap, Műtéti kezelési hozzájárulás, Műtét előtti tájékoztató, Műtétet követő tájékoztató, Adatkezelési Nyilatkozat, illetve bármilyen más, akár a jövőben bevezetésre kerülő új formanyomtatvány vagy a kezelésekkel kapcsolatos orvosi vagy páciens tájékoztató, vagy egyéb nyomtatvány, esetleg további nyilatkozati nyomtatványok, azok elnevezésétől függetlenül). Szolgáltató kifejezetten fenntartja a jogot orvosi és kezelési dokumentumainak folyamatos módosítására.
 4. Anamnézis lap: a kezelések megkezdése előtt a Páciens által aláirt dokumentum, amely tartalmazza a Páciens adatait és az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulásait is.

 

III. A felek közötti szerződéses jogviszony feltételei és tartalma

 1. A Felek a Megrendelő által választott fogorvosi járóbeteg-ellátási szolgáltatás(ok) és az ehhez szükséges anyagok megrendelését, tartalmát jelen ÁSZF feltételei és az ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező Kezelési terv szerinti tartalommal határozzák meg.

Amennyiben a Kezelési terv mást nem tartalmaz, az egyedi szolgáltatási szerződést a felek határozatlan időre kötik meg, amely időtartam alatt az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelésére, teljesítésére jelen szerződés feltételei szerint kerül sor az aktualizált egyedi szolgáltatási szerződésben rögzített feltételek szerint.

A Kezelési Terv megkötésének módjai

A Szolgáltatási szerződést írásban vagy ráutaló magatartással (különösen a szolgáltatás Páciens általi igénybevételével) köthető meg. A Szolgáltató és a Megrendelő közötti szolgáltatási szerződés a szolgáltatás igénybevételével (ráutaló magatartással) akkor is létrejön az ÁSZF szerinti tartalommal, ha a Kezelési Terv, így maga a szerződés aláírására valamilyen oknál fogva nem kerül sor. A Páciens a Szolgáltatóval való jogviszony létesítésével tudomásul veszi, hogy a Kezelési Terven kívül a jelen ÁSZF-ben foglaltak is a Kezelési Terv részét képezik, és az ott meghatározottak szerinti díjakat a Szolgáltatás igénybevételéért köteles megfizetni. Nem minősül új Kezelési Terv megkötésének, többek közt, a szolgáltatások módosítása vagy a Kezelési Terv egyéb módosítása.

Az Egyedi szolgáltatási szerződés (Kezelési Terv) megkötésének korlátai

A Szolgáltató jogosult a Kezelési Terv megkötését és/vagy a szolgáltatás nyújtását indoklás nélkül megtagadni. Amennyiben a Páciens nem nagykorú vagy cselekvőképtelen, avagy cselekvőképességében korlátozott, a törvényes képviselőjének jóváhagyása is szükséges a Kezelési Terv megkötéséhez. A Szolgáltató a Páciensi jogviszony fennállása alatt, illetve a Kezelési Terv megszűnését követően csak abban az esetben köt a Pácienssel egy új Kezelési Tervet, ha a Páciensnek nem áll fenn a szolgáltatás igénybevételéből eredő, el nem évült díjtartozása a Szolgáltatóval szemben, vagy a korábbi Kezelési Terv megszűnésére nem a Szolgáltatónak a Kezelési Terv megszegésére visszavezethető felmondásával került sor. Amennyiben a fentiek ellenére a díjtartozással rendelkező Pácienssel tévedés, megtévesztés, illetve adminisztrációs hiba következtében mégis szerződéskötésre kerülne sor, az új Kezelési Terv a tévedés, megtévesztés, illetve adminisztrációs hiba Szolgáltató általi észlelésekor azonnali hatállyal megszűnik és a Páciens köteles valamennyi tartozását és az igénybe vett szolgáltatások díjait a Szolgáltató felé haladéktalanul megfizetni.

 1. A Kezelési Terv a Szolgáltató javaslatán alapul, melyet Megrendelő külön erre irányuló kifejezett nyilatkozat nélkül azzal hagy jóvá, hogy a kezelés a Szolgáltató által megkezdődik. A Kezelési tervtől Szolgáltató jogosult önállóan eltérni (pl. fogászati státusz felvételekor rejtve maradt problémák, nem várt tényezők felmerülése esetében), azonban nagyobb szakmai eltérések indokoltságakor köteles lehetőség szerint előzetesen a Megrendelővel egyeztetni. Kezelési terv változása maga után vonhatja a kikalkulált árajánlat módosulását, melyről a kezelés megkezdése előtt, vagy a kezelés alatt a Szolgáltató szóban tájékoztatást nyújt. Az eredeti tervhez képesti módosult kezelés árajánlatát a kezelés folytatólagos igénybevételével a Megrendelő ráutaló magatartással fogadja el.
 2. Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fog(szak)orvosok, szakasszisztencia és egyéb alvállalkozók igénybevételével teljesíti a Kezelési Terv szerint vállalt szolgáltatás(oka)t, biztosítja a szolgáltatás magas szinten történő megvalósulásához kellő teljes admin- és paciens-koordinációt, valamint a szükséges fogtechnikai együttműködéseket és egyéb anyagokat a kezelést ellátó (közreműködő) fogorvos és a Megrendelő által egyeztetett időpontokban és gyakorisággal. A személyesen közreműködő (alvállalkozó) orvosokat az alábbi linken tekintheti meg: https://dentys.hu/csapatunk/.

A Szolgáltatási szerződés (Kezelési Terv) vagy az annak tartalmát képező egyes nyilatkozatok aláírásával szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítéséhez – különösen a fogászati ellátáshoz, a fogtechnikai tevékenységhez, egyéb speciális és általános fogorvosi, és fogszakorvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez, fogszabályzáshoz, – a Szolgáltató alvállalkozókat (közreműködőket) is igénybe vesz, akiknek a tevékenységéért úgy felel, mintha az alvállalkozóira bízott tevékenységet saját maga látta volna el. (A mindenkori aktuális orvos-közreműködőket az alábbi linken tekintheti meg: https://dentys.hu/csapatunk/. A Szolgáltató a közreműködőkkel saját belátása szerint jogosult megállapodni azok szolgáltatásainak feltételeiről és erről nem köteles semmilyen tájékoztatást adni a Páciens részére.

 1. A Kezelési Terv megkötéséhez szükséges Páciens adatok

A Kezelési Terv megkötéséhez szükséges Páciens adatokat az Anamnézis Lap tartalmazza beleértve a Páciens egészségügyi adatait is. A Szolgáltató a fenti adatokat a szükséges mértékben kéri be a Pácienstől azzal, hogy jogosult egyes adatok megadásától belátása szerint eltekinteni, valamint szükség szerint a fentieken túl további adatokat is igényelni a Pácienstől. A Szolgáltató jogosult megbízni a Pácienstől kapott adatokban és a szolgáltatását ennek megfelelően nyújtani. Amennyiben a Páciens által megadott adat valótlannak, pontatlannak vagy egyéb módon félrevetőnek, vagy helytelennek bizonyul, akkor az ebből fakadó kár a Pácienst terheli, beleértve a Szolgáltató kárát is, és a Szolgáltatót ezzel összefüggésben kárfelelősség, kártérítés, és egyéb fizetési kötelezettség a Páciens felé nem terhelheti. A Páciens adataiban bekövetkezett bármely változást a Páciens köteles a Szolgáltató felé haladéktalanul írásban vagy email-ben bejelenteni. A Páciens mulasztása esetén a Szolgáltató a Páciensről tárolt adatok alapján teljesíti a Páciensi jogviszonyból eredő kötelezettségeit. A bejelentés elmulasztásából eredő kárt a Páciens köteles viselni. A Szolgáltató a Páciens bejelentése alapján változtatja meg a Páciensről a rendszerében szereplő adatait.

A Szolgáltató jogai:

 • A Szolgáltató jogosult a Kezelési Tervet, Egyedi szolgáltatási szerződést, ajánlatot módosítani, amennyiben a Megrendelő hiányosan vagy késedelmesen szolgáltat adatot, vagy azok módosítása orvosilag indokolt. A Szolgáltató köteles a Megrendelőt a módosításról tájékoztatni.
 • A Szolgáltatónak joga van a kezelést megtagadni a Megrendelő elégtelen együttműködése, megváltozott egészségügyi vagy mentális állapota esetén, valamint, ha fizetési kötelezettségének a Megrendelő nem tesz eleget. Ezekben az esetekben, a Megrendelő a Szolgáltatóval szemben kárigényt nem érvényesíthet.

 

IV. Garancia, felelősség

Általános feltételek a garanciavállalásról, felelősségről:

A Szolgáltató kizárólag a fog(szak)orvosai által, a DENTYS Fogászati Rendelőben elvégzett fogászati kezelésekre és az általuk átadott fogművekre vállal garanciát a Páciens felé az alábbi feltételek szerint és korlátozások mellett. A felelősség-korlátozásokat a Páciens kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi. A Szolgáltató hibás teljesítésből eredő helytállási kötelezettsége a szakma szabályainak be nem tartásából eredő hibákra terjed ki. A Szolgáltató kizárólag csak olyan kárért tartozik felelősséggel a tevékenységére irányadó felelősségbiztosítás szerint, amelyet a Szolgáltató és annak személyzete szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, és amelyek kifejezetten és közvetlenül a fogászati szolgáltatás nyújtásával állnak összefüggésben.

A fogászati kezelések végeredményét a Páciens általános egészségügyi állapota, valamint szájhigiénés szokásai is befolyásolják, melyekre a garancia nem terjed ki. A garancia az átadott fogpótlás, fogászati munka kijavítására, esetleg újbóli elkészítésére szól. A garancia nem vonatkozik az utazásra, szállásra, tartózkodásra, illetve az egyéb módon felmerülő (pl. munkából való kiesés) költségeire és más szakorvosi ellátás igénybevétele költségeinek megtérítésére, valamint a fogpótlás elvesztésére. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a gyökérkezelések kimenetelének sikerességéért, illetve a kezelések folyamán váratlanul szükségessé váló gyökérkezelések előfordulásáért. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a hidak és koronák előkészítése során, vagy azokat követően esetlegesen szükségessé váló gyökérkezelések előfordulásáért. (Esetenként előfordulhat ugyanis, hogy a kezelt fog a hidak és koronák számára történő előkészítés során traumát szenved, aminek következménye lehet a gyökérkezelés elvégzésének szükségessé válása.). A Szolgáltató ideiglenes hidak, ideiglenes koronák és ideiglenes fogpótlások vonatkozásában nem fogad el garanciális igényeket. Paciens tudomásul veszi, hogy a szervezet biológiai reagáló képességének függvényében (valamint az előre nem azonosítható kockázatoktól függően), a várható eredmény és a végleges gyógyulási idő az átlagostól eltérhet, mely eltérés miatt a Paciens semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel. A műtéti illetőleg egyéb beavatkozások közismert kockázatain túl speciális panaszokat okozó elváltozások is keletkezhetnek a Paciens által kért beavatkozás következtében, melyért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

Továbbá tekintettel arra, hogy a fogászati beavatkozások eredményének megítélése egyéntől függően rendkívül eltérő lehet, a Szolgáltató esztétikai jellegű reklamáció esetén nem vállal semmilyen anyagi vagy bármely egyéb felelősséget. A Szolgáltató nem vállal továbbá sem anyagi, sem bármi egyéb felelősséget a már átadott fogpótlások esztétikai okokból fellépő utólagos (átadás-átvételt követő) reklamációjáért. A Szolgáltató kizárólag esztétikai okokból fellépő reklamáció esetén kizárja a felelősségét kifejezetten (de nem kizárólag) a fogszabályozási, parodontológiai, dento-alveoláris sebészeti eredmények szubjektivitását tekintve, amennyiben a fogszabályozási tevékenység, dento-alveoláris műtétek végeredménye szakmailag (orvosilag, anatómiailag) az előre tervezett eredménnyel járnak, azonban azt a paciens kizárólag esztétikai okokból elfogadni nem tudja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a költségekért és károkért, amelyek a Pácienst azért érik, mert a szolgáltató vis maior esetén időszakosan nem tudja a szolgáltatását teljesíteni. A jelen ÁSZF szempontjából vis maiornak minősül a háború, természeti kár és a kezelőorvos vagy a Szolgáltató adott szolgáltatással kapcsolatos közreműködőjének bármely okból bekövetkező betegsége, halála, sztrájkja vagy időleges távolléte, valamint a rendelőt érintő közszolgáltatások szünetelése.

A garanciális beavatkozás kizárólag a DENTYS fogászati rendelőjében történik. A szavatosság és jótállás során a kijavítás vagy kicserélés helye a Szolgáltató mindenkori rendelője. A DENTYS Fogászati Rendelő nem téríti meg egy másik fogászati rendelőben elvégzett garanciális beavatkozás ellenértékét.

A garanciális igény bejelentésére a következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:

 • Személyesen a 9012 Győr, Hármashatár út 14. fszt.3. címen
 • Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül a +36 70 770 0331 telefonszámon
 • Elektronikus levél formájában az info@dentys.hu e-mail címen

A garancia időtartama

A Szolgáltató az alábbi maximális garanciális időtartamokat vállalja az egyes szolgáltatások esetén:

 • Esztétikus tömésre: 1 év garancia
 • Betétekre (Inlay, onlay, overlay): 3 év garancia
 • Rögzített fogpótlások (koronák, hidak): 3 év garancia
 • Kivehető fogpótlások (részleges, teljes fogsorok): 1 év garancia
 • Porcelán héj: 2 év garancia
 • Implantátumok: 5 év garancia*
 • Implantátum felépítmény: 2 év garancia
 • Stéges tartóelem: 3 év garancia

* Az implantátum beültetésénél a garanciális jótállás annyit jelent, hogy probléma esetén (pl.: ha az implantátum kieseik vagy meglazul, ez nagyon ritkán fordul elő) a jótállás keretében egy új implantátum kerül beültetésre térítésmentesen.

A fentieken túl a Szolgáltató a jogszabályban előírt kötelező esetekben és az abban foglalt kötelező időtartamban vállal jótállást.

A garancia érvényességének feltételei és kizárása

A Szolgáltató által vállalt garancia kizárólag az alábbi feltételek maradéktalan teljesülése esetén érvényes:

 • a Páciens a fogait megfelelően ápolja, a kezelőorvosa által ismertetett szájhigiéniás előírásokat folyamatosan betartja
 • a Páciens a kezelőorvosa által előírt ellenőrzéseken (6 havonta vagy évente) a Szolgáltató fogászati rendelőjében megjelenik
 • a Páciens legkésőbb 30 napon belül elvégeztesse azokat az állapotfenntartó kezeléseket (pl.: fogkő-eltávolítás, protézis alábélelés), amelyeket kezelőorvosa javasol
 • a Páciens a fogpótlást a megadott módon tisztán tartja
 • a Páciens a fogpótlást rendeltetésszerűen használja, kizárólag fiziológiás rágóerőknek tegye ki, amelyek nem vezetnek a fogmű túlterhelődéséhez
 • a Páciens a fogművet nem teszi ki traumának, csont- és ínybetegségnek
 • a Páciens minden beavatkozást határidőre kifizet a Szolgáltató részére.

A Szolgáltató által vállalt garancia érvényét veszti, amennyiben a Páciens:

 • nem jelenik meg az előírt ellenőrzésen,
 • nem megfelelő táplálkozás és egyéb rossz szokások miatti, a paciens rágószerveit érintő problémák felmerülése esetén
 • rövid időn belül nagyobb súlygyarapodás, illetve súlyvesztésége lesz,
 • krónikus betegség áll fenn, melynek negatív hatása van a fogazat, valamint a fogpótlás állapotára (pl.: cukorbetegség, epilepszia, csontritkulás, daganatos megbetegedések, sugárkezelés- és kemoterápia utáni állapot),
 • a kezelést követően kialakulnak, a kezelést megelőzően nem ismert allergiák, fogbetegségek, és azok következményei,
 • a fogpótlás vagy implantátum extrém igénybevételnek van kitéve (éjszakai fogcsikorgatás, fogszorítás) és ennek következtében károsodik a fogmű,
 • a fogpótlást rendellenesen használja, és így a fogmű károsodik (pl. leejtett fogsor, sportsérülés),
 • baleset miatt sérül a fogmű,
 • a fogorvosa által javasolt éjszakai harapáslazító sínt nem készítteti el, illetve nem hordja – melynek következménye a túlzott fogsor szorításból adódó porcelán leplezés lepattanása,
 • a Páciens a Szolgáltató által javasolt kezelést és fogtechnikai munkát egy másik klinikán végezteti el
 • a kezelés alatt vagy a kezelést követően, más szolgáltatótól vesz igénybe fogászati kezelést a Szolgáltató által kezelt területre
 • porcelán héj esetén a héj megfeszítése által okozott károkra (nem rendeltetésszerű használat vagy külső behatás),
 • az implantáció nem történik meg a tervezett időn belül, (hosszú távú ideiglenes pótlás, amely az implantációt előkészítő pótlás),
 • a minőségi kifogást határidőn belül bejelenti, de a kifogás kivizsgálását, orvoslását nem teszi lehetővé, a fogművet nem bocsájtja a Szolgáltató rendelkezésére.
 • a Megrendelő a Szolgáltató által javasolt kezeléseket nem vette igénybe vagy a panasza a be nem fejezett kezelési sorozat eredménye.

Kötelező fogászati kontroll:

A Szolgáltató ezúton is tájékoztatja a Megrendelő pácienst, hogy a fogászati kezelés befejezését követően, így különösen parodontológiai kezeléseket követő utógondozás keretében rendszeres fogászati kontroll szükséges mindaddig, amíg a kezelőorvos ennek elmaradását vagy ritkítását el nem rendeli. A dento-alveoláris műtéteket, különös tekintettel a fogbeültetéseket követően a sebgyógyulás időszakában (7-14 nap) a meghatározott gyakoriságú kontroll vizsgálat, a teljes körű garancia biztosításához évi két alkalommal professzionális szájhigiéniai kezelés szükséges, melyet Szolgáltató végezhet el, valamint évenkénti röntgen kontroll szükséges. Ennek elmulasztásából eredő kockázatok kizárólag a Megrendelőt terhelik.

 

V. A szolgáltatás ellenértéke: kezelési díjak, költségek, számlázás

 1. A Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatások díjairól, anyagköltségeiről a Megrendelőket honlapján és a rendelő várótermében kifüggesztett árlistával is tájékoztatja. A kezelések, illetve az egyes anyagok díja a Kezelési terv, illetve a Szolgáltatási Szerződés szerint fizetendő.
 2. A Kezelési Terv szerint elvégzett kezelések konkrét díjtételei, a kezelésekhez felhasznált anyagok, a technikai eszközök, illetve a közvetített szolgáltatások költségei a Kezelési Tervben, illetve a kezelések befejezésekor kerülnek rögzítésre, számlázásra. A számlázásra a számlázás napján a Szolgáltatóra érvényes és hatályos számviteli és adójogi előírások alkalmazandóak.
 3. Amennyiben a szolgáltatáshoz nem kapcsolódik fogtechnikai költség, az alkalmanként elvégzett kezelés díja kezeléskor fizetendő. A Szolgáltatási Szerződés szerint az aktuális díjjegyzék figyelembevétele mellett átalánydíjazás is megállapítható.
 4. Fogtechnikai anyagok/fogművek szolgáltatása esetén a vonatkozó kezelés költségeinek 50%-a előre, a fennmaradó hányad az anyag/fogművek beépítésekor fizetendő, vagy nagyobb értékű szolgáltatások esetén a szolgáltatás teljes költsége előre fizetendő.
 5. A Szolgáltató a fentieken túlmenően is jogosult előleget kérni a Páciensektől az adott kezelés megkezdése előtt, amennyiben ezt a Szolgáltató saját megítélése alapján szükségesnek találja.
 6. A kiállított számlák tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének módját (készpénz, bankkártya stb.) és a fizetés határidejét. Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a Polgári törvénykönyv szerinti késedelemi kamat összege.
 7. A Páciens felelős a díjfizetési kötelezettségének nem teljesítése miatt felmerült költségek megfizetéséért. A Páciens tartozásának behajtásában közreműködők által felszámított költségeket, mint kárt, a Páciens köteles megfizetni a Szolgáltató részére.
 8. Amennyiben a Páciens befizetése a számla összegénél kevesebb, vagy a befizetés nem köthető számlához, a Szolgáltató a befizetést az alábbiak szerint rendeli a tartozáshoz:
  1. a) a befizetést a Szolgáltató a nem a szolgáltatásból eredő tartozásokra fordítja először, beleértve a késedelmi kamatot és a költséget – amennyiben ilyen tétel a számlán szerepel –, ezt követően történik a számlához tartozó szolgáltatásból eredő tartozások kiegyenlítése;
  2. b) amennyiben nem azonosítható be, hogy a befizetés melyik számlához kapcsolódik, akkor a fentiek figyelembevételével mindig a legrégebbi számlatartozáshoz kerül hozzárendelésre a befizetés.
 9. Az Egyedi Szolgáltatási Szerződés szerint díj- és anyagköltségek az Kezelési terv részeként kerülnek meghatározásra a Megrendelő páciens egyedi kezelési igényeinek függvényében. Eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltató által adott költségtervezet, ajánlat 3 hónapig érvényes, ezt követően a Szolgáltató jogosult a díj-, és anyagköltség változtatására. Ezen túlmenően a Kezelési Tervben szereplő díjtételek a kezelés befejezéséig módosulhatnak a kezelés során előálló szakmai okok, pl. előre nem látható beavatkozások, gyógyító tevékenység miatt is.
 10. Megrendelő az egyes kezelés(-ek) vagy a kezelés jellegétől függően egy adott kezelés sorozat végeztével állítja ki szolgáltatásairól, az anyagköltségekről, a teljesítéséhez kötődő közvetített szolgáltatások ellenértékéről a számláját. A számla átvételével a Megrendelő a Szolgáltató szerződésszerű teljesítését igazolja.

 

VI. Fizetési feltételek és a kezelés lemondás

 1. Az előző pontok szerint kiállított számlák tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének módját és határidejét. Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a Polgári törvénykönyv szerinti késedelemi kamat összege. A fizetési kötelezettség teljesítése a Szolgáltató által elfogadott módon (készpénz, bankkártya, szerződött partner egészségbiztosítási kártyája stb.) történhet. Amennyiben a kezelés kezdete és a számlakiállítás napja között jogszabályváltozás miatt a számla egyéb a Megrendelő által nem ismert adatot is tartalmaz, Szolgáltató elsődlegesen és mindig a hatályos jogszabályi előírások betartására köteles, függetlenül az előzetes tájékoztatóktól.
 2. Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a megkezdett kezelés az elfogadott Kezelési terv birtokában a kezelőorvos hozzájárulása nélkül nem módosítható.
 3. Szolgáltató tájékoztatja továbbá a Megrendelőt, hogy a kezelésekre történő bejelentkezés legkésőbb a kezelés időpontját 24 órával megelőzően mondható le. Amennyiben az időpont legkésőbb annak kezdetét megelőzően 24 órával nem kerül lemondásra, illetve a Megrendelő nem jelenik meg, vagy 20 percet meghaladó időt késik, köteles 10.000,- Ft rendelkezésre állási díjat megfizetni, ha akadályoztatását hivatalosan igazolni nem tudja.

Amennyiben ilyen esetben a Szolgáltató anyagokat szerzett be a Páciens részére és a kezelésre az eredeti időpontot követő két héten belül nem kerül sor a Szolgáltató a beszerzett anyagok teljes ellenértékét jogosult kiszámlázni a Páciens részére meghiúsulási kötbérként. A jelen szakasz rendelkezései abban az esetben is alkalmazandóak, ha az adott szolgáltatást a Páciens nevében vagy javára más személy (például hozzátartozó) rendeli meg.

 

VII. Adatkezelés, adatvédelem, tájékoztatások

A Szolgáltató a Szolgáltatások teljesítése során a birtokába került személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályok irányadó rendelkezéseinek megfelelően, kizárólag a szolgáltatások teljesítése céljából kezeli.

 1. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott és a Megrendelőről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa. Hozzájárul ahhoz is, hogy gyógykezelésének, szájsebészeti beavatkozásainak és fogszabályozásának kizárólagosan orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait a Szolgáltató tudományos, kutatási célokra felhasználja. Egyebekben a külön Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak az irányadóak. A mindenkor hatályos Adatvédelmi Szabályzatot az alábbi linken találja (vagy töltheti le): https://dentys.hu/adatvedelmi-tajekoztato/.
 1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa aláírt Fogászati anamnézis lap elnevezésű adatlapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások, gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek, úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót tájékoztatni köteles.
 2. A Megrendelő tudomásul veszi és nem ellenzi, hogy biztonsági okokból a Szolgáltató Rendelőjében biztonsági kamerarendszer működik ezért hang- és képfelvétel készülhet, amely felvételek tartalmát a Szolgáltató szükség esetén kizárólag rendőrhatóságnak jogosult bemutatni. A felvételkészítés során a Szolgáltató a hatályos képrögzítési és adatvédelmi jogszabályokat betartja. A Rendelői Kameraszabályzatot a rendelő várótermében publikusan elérhetővé teszi.
 3. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy elérhetőségi adatait a Szolgáltató adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a Szolgáltató a kezelési időpontokról vagy azok esetleges változásairól őt tájékoztassa. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő ezen adatait harmadik személyeknek nem adja ki. A Páciens a szolgáltatás igénybevételével elfogadja továbbá a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatában foglaltakat.
 1. A Szolgáltató a rendelőben jól látható helyen kifüggeszti a betegjogi tájékoztatót, azaz a betegjogi képviselő elérhetőségét.
 2. Szolgáltató az általa okozott kárért köteles helytállni a hatályos polgári jog és a speciális szakmai és felelősségbiztosítási szabályok szerint, a kárfelelősségi kizáró nyilatkozatot a jelen Általános szerződési feltételekben és/vagy az egyes kezelési terveken kell feltüntetni.
 3. A Páciens tudomásul veszi, hogy amennyiben számláját vagy egyéb tartozását a számlán vagy egyéb érvényes iraton feltüntetett esedékesség napjáig nem egyenlíti ki, a Szolgáltató a számlatartozás behajtását egy, az általa ezzel a feladattal megbízott, titoktartásra kötelezett harmadik személlyel is elvégeztetheti.
 4. A Páciens kijelenti és szavatol azért, hogy valamennyi általa, a Szolgáltatónak átadott személyes adatot jogosult volt a Szolgáltató tudomására hozni, az ehhez szükséges valamennyi hozzájárulást beszerezte.

 

VIII. Egyéb rendelkezések

 1. Megrendelő a Szolgáltatási Szerződés, a Kezelési terv aláírásával (vagy aláírás hiányában, ráutaló magatartással a szolgáltatás Páciens általi igénybevételével) elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, kifogás emelésére kizárólag a kezelés megkezdését megelőzően (akár a kezelés megtagadásával) van mód. A Megrendelő paciens a kezelés engedélyezésével tudomásul veszi, hogy a felek jogviszonyát a jelen ÁSZF és az Egyedi Szolgáltatási Szerződés képezi, és az annak tartalmát nem vitatja.
 2. Jelen ÁSZF és az Egyedi Szolgáltatási Szerződés együttesen tartalmazzák a szerződő felek szerződés megállapodását.
 3. Az ÁSZF-ben és a Szolgáltatási Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári törvénykönyv, valamint az egészségügyre, az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
 4. A Felek vitájukat békés úton rendezik. Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a Felek alávetik magukat a Győri Járásbíróság, illetve a Győri Törvényszék illetékességének.
 5. Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására.
 6. Jelen ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről a Pacienssel a Szolgáltató egyedi megállapodásban kifejezetten eltérően nem rendelkezik.

Hatályba lépés: 2021.12.20.